Joi, 28 Iulie 2016 11:46

Protecția contra caniculei

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

În legă­tură cu instalarea temperaturilor caniculare pe teritoriul ţării, IMSP SCMC nr.1 vine cu următoarele recomandații pen­tru a pre­veni efec­tele nega­tive ale cani­cu­lei și inso­la­ției asu­pra sănă­tă­ții:

 • Evi­tați, pe cât posi­bil, expu­ne­rea exce­sivă la soare între orele 11.00 – 18.00;
 • Pur­tați pălă­rii de soare, haine lejere din fibre natu­rale de culori des­chise;
 • Dacă aveți aer con­di­țio­nat, reglați cli­ma­ti­zo­rul ast­fel încât tem­pe­ra­tura să fie cu 5 grade mai mică decât tem­pe­ra­tura ambien­tală;
 • Nu tre­buie folo­site ven­ti­la­toa­rele dacă tem­pe­ra­tura aeru­lui depă­șește 32°C; Pe par­cur­sul zilei faceți dușuri căl­duțe;
 • Con­su­mați zil­nic cel puțin 2 litri de lichide (sucuri, apă plată);
 • Nu con­su­mați alcool (inclu­siv bere sau vin) deo­a­rece favo­ri­zează deshi­dra­ta­rea, ast­fel dimi­nuând rezis­tența orga­nis­mu­lui la căl­dură;
 • Evi­tați bău­tu­rile cu con­ți­nut ridi­cat de cofe­ină (cafea, cola) sau de zahăr (sucuri răco­ri­toare car­bo­ga­zoase), fiind diu­re­tice aces­tea deshi­dra­tează orga­nis­mul;
  Con­su­mați fructe și legume proas­pete (cas­tra­veți, roșii), ele con­țin o mare can­ti­tate de apă;
 • Evi­tați con­su­mul de ali­mente cu con­ți­nut spo­rit de gră­simi, sare, zahăr, a buca­te­lor pră­jite, afu­mate, semi­fa­bri­ca­tele, fast-food etc.;
 • Evi­tați acti­vi­tă­țile în exte­rior cu con­sum mare de ener­gie (sport, gră­di­nă­rit etc.);
 • Aveți grijă de per­soa­nele în vâr­stă, copii, per­soane cu dezabilități, oferindu-le, în mod regu­lat lichide, chiar dacă nu vi le soli­cită.
  Reco­man­dări pen­tru pro­tec­ția copi­i­lor mici:
 • Oferiţi copi­lu­lui să con­sume cât mai des lichide proas­pete, chiar dacă acesta nu le cere;
 • Copi­lul nu tre­buie lăsat fără supra­ve­ghere, chiar pen­tru peri­oade scurte de timp, în auto­mo­bile sau în încă­peri prost ven­ti­late;
 • Asigurați-vă în per­ma­nență cu rezervă de apă în can­ti­tăți sufi­ciente, în cazul unei depla­sări
 • În peri­oada cani­cu­lară evi­tați plim­bă­rile copi­lu­lui până la un an;
 • Nu se reco­mandă scăl­da­tul în apă rece;
 • Îmbră­că­min­tea copi­lu­lui tre­buie să fie din fibre natu­rale, de culoare des­chisă;
 • Ali­men­ta­rea copi­i­lor va include legume, fructe, sucuri natu­rale și decoc­turi din plante.
 • Reco­man­dări pen­tru per­soa­nele vâr­st­nice și cu afec­țiuni cro­nice:
 • Este necesară hidra­tarea cores­pun­ză­toare și ali­men­ta­ție pre­do­mi­nant din legume și fructe proas­pete;
 • Este inter­zis con­su­mul de alcool și cafea în tim­pul cani­cu­lei;
 • Evi­tați cir­cu­la­ția în peri­oa­dele de vârf ale cani­cu­lei, sau dacă este abso­lut nece­sar, folo­siți îmbră­că­minte din mate­ri­ale naturale și pălă­rie de pro­tec­ție;
 • Per­soa­nele care suferă de anu­mite afec­țiuni vor con­ti­nua tra­ta­men­tul con­form indi­ca­ți­i­lor medi­cu­lui.
Citit 150 ori Ultima modificare Sâmbătă, 06 August 2016 13:37
Tatiana Nicolai

E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Login pentru a posta comentarii

Informaţii în completare